Missie en Visie De Boel De Boule (DBDB)

 

Inleiding

 

Deze missie en visie vormen de basis voor onze te varen koers. Het hebben van een duidelijke koers geeft de nodige voordelen:

• Het geeft een houvast aan onze beslissingen. 

• We werken aan gemeenschappelijke doelen; 

• We gaan/kunnen het meetbaar maken door middel van een actieplan.

• Het is handig voor de communicatie (bijv. voor uitingen op social media, nieuwsbrief, brochures en de website)

• Het is belangrijk voor de leden om te weten waar we als club voor staan en welke richting we op willen.

 

In de missie (wat doen we vandaag de dag) wordt antwoord gegeven op de vraag:

• Identiteit van onze organisatie;

• De reden van bestaan; 

 

In de visie (wat is onze droom) wordt antwoord gegeven op de vraag:

• Wat willen wij in de toekomst bereiken en hoe willen we dat bereiken.*

 

 

Missie

 

Welke vragen moeten we minimaal beantwoorden om onze missie vorm te geven;

- waarom bestaat DBDB?

- welke behoefte vullen wij in?

- Waar geloven wij in?

- Wat doen we?

- Voor wie doen we het?

- Waarin onderscheiden we ons?

- Wat zijn onze kernwaarden?

 

Visie

 

Wat willen we bereiken in de toekomst als de missie volledig wordt behaald. Hoe ziet DBDB er over 10 jaar hopelijk uit.

 

 

*Kan worden bijgesteld eens in de zoveel tijd.

 

 

Visie (kernwaarden)

 • DBDB is een petanque-vereniging die open staat voor iedereen die het spel een warm hart toedraagt. Het is ook een vereniging die gezelligheid en warmte biedt aan haar leden.
 • De vereniging stelt haar ruimte beschikbaar ruimte voor andere maatschappelijke doeleinden. Hiermee wil de vereniging bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid binnen de vereniging, maar ook binnen de dorpskernen van Kaag en Braassem.
 • Bij DBDB kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen de ruimte moet krijgen om beter te worden. Door begeleiding en faciliteiten kan dat bij DBDB. De NPC-teams zijn prestatief van aard, bij de overige teams wordt uitgegaan van de ontwikkeling van spelers en dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.
 • Het lidmaatschap van DBDB is meer dan alleen petanque spelen tijdens de trainingen, wedstrijden en toernooien. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. De vereniging zijn we samen. We willen werken aan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid van de leden voor de gehele vereniging. Dit onder het motto: ‘vele handen maken licht werk’.
 • De vereniging hecht bijzonder veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Dat betekent dat deze DBDB-gedragscode actief wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt gestimuleerd en benoemd. 
 • DBDB is een amateurvereniging. Dit betekent dat geen betalingen worden gedaan voor de inzet naast het spelen. 
 • DBDB wil een financieel gezonde vereniging zijn, dit met een visie voor lange termijn. Activiteiten binnen de vereniging zullen dan ook plaatsvinden met een gezonde begroting welke goedgekeurd wordt door het bestuur of commissies. Uitzonderingen kunnen zijn activiteiten die het maatschappelijk belang steunen.
 • DBDB draagt actief bij aan de samenleving. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Ook levert DBDB een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen.
 • DBDB wil graag samenwerken met andere (sport)verenigingen, clubs, stichtingen en maatschappelijke organisaties om zaken efficiënter te organiseren en/of kosten te besparen.


Missie 

 

Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

 

Petanquevereniging De Boel De Boule (DBDB) wil:

 • binnen de samenleving van Kaag en Braassem en daarbuiten een vereniging zijn, waar de petanquesport voor iedereen zowel recreatief als prestatiegericht met plezier uitgeoefend kan worden;
 • de prestatieve ambities tot uiting laten komen door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen de Nationale Petanque competitie, waarbij nagestreefd wordt op een zo’n hoog mogelijk niveau te spelen. Voor degenen die niet binnen de NPC spelen kan de sportieve strijd gevonden worden in onderlinge of regionale toernooien. In competitieverband wordt er op zaterdag gespeeld;
 • een petanquevereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en plezier en saamhorigheid de boventoon voert. Alle  spelende leden laten elkaar vrij in de manier waarop zij het beoefenen van de Petanquesport beleven;
 • voor zowel de prestatieve als recreatieve spelers een zo goed mogelijk aanbod aan speelmomenten organiseren; Dit alles binnen een duidelijke verenigingsstructuur, waarbij er geen onderscheid tussen leden bestaat;
 • geen onderscheid maken in leeftijd, godsdienst, handicap, overtuiging of denkwijzen en wij stimuleren diversiteit. DBDB wil bovendien een vereniging zijn die midden in de maatschappij  staat. Dat wil zeggen: wij willen naast petanque ook open staan voor andere organisaties en instellingen. In het bijzonder staan wij open voor mensen die eenzaam zijn en/of het moeilijk hebben in de maatschappij;
 • leden, spelers en supporters een sportieve en veilige omgeving bieden waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat;
 • een vereniging zijn waar we respect hebben voor scheidrechters, tegenstanders, wedstrijdleiders en elkaar.
 • DBDB wil graag jongere spelers enthousiasmeren en hen verleiden lid te worden van DBDB.

 

We groeien graag naar 160 leden en hopen ons clubgebouw in de toekomst uit te breiden ten behoeve van een grotere kantine.